Pædagogisk Vision

Krudthusets pædagogiske vision er blevet til i en proces, hvor medarbejdere og ledelse har defineret, hvad vi vil med vores pædagogiske arbejde i Krudthuset.

 

Visionen skal dels fortælle nye forældre hvad de kan forvente af Krudthuset, dels være den røde tråd i vores arbejde. Visionen skal hjælpe os holde retningen, i en til tider hektisk hverdag.

 

Visionen kan også læses og anvendes som en slags forventningsafklaring. Det er hvad I som forældre kan forvente af os, det er hvad vi som medarbejdere forventer af jer forældre. Det er hvad Krudthuset forventer af sine medarbejdere og hvad medarbejdere i Krudthuset kan forvente af deres arbejdsplads.

 

Visionen er ikke endelig. Det kan den i sagens natur ikke være, da en vision altid bør skue fremad. Den er åben for evalueringer, justeringer og omskrivninger i takt med, at forældre, medarbejdere og Krudthus er klar og føler behov.

 

Rent praktisk er visionen delt op i en række underemner, startende med en definition på Krudthusets motto:

Samvær, Nærvær og Stjernestunder

 

Samvær

Samvær – det at være sammen og have tid til at være sammen, er det centrale i Krudthusets pædagogiske arbejde. Al udvikling foregår i et samspil med andre og derfor er Krudthusets medarbejderes fornemmeste opgave, at skabe, støtte og prioritere samværet.

 

Samvær er også fællesskab og fællesskabet vægtes højt i Krudthuset.

 

I Krudthuset arbejder vi med flere forskellige fællesskaber. Fra de helt små og tætte – den bedste ven og legekammerat, over de lidt større med en lille gruppe venner, til vuggestuens stuer og børnehavens aldersopdelte klubber, og til sidst det helt store fællesskab, hvor vi alle er en del af Krudthuset.

 

Foruden at skabe tilhørsforhold og tryghed, er det i de forskellige fællesskaber, at samværet trives.

 

Også på den organisatoriske og strukturelle side, skal fællesskabet, samværet og tiden til dette, vægtes højt.

 

I Krudthuset vurderer vi nøje hvilke administrative opgaver medarbejderne skal varetage og vi er særligt opmærksomme på, at det skal give mening for både huset, medarbejderen selv og børnene, før vi afgiver vores tid fra børnene.

Fokus vil først og fremmest være, at medarbejderne bruger så meget tid som muligt, sammen med og blandt børnene.

 

Nærvær

Følelsen af nærvær opstår oftest, når man som medarbejder føler at man kan fordybe sig sammen med børnene og bedst når man samtidigt ved og kan mærke, at resten af huset fungerer og er dækket ind.

 

Følelsen af nærvær opstår både spontant, men kan også planlægges, hvilket ikke nødvendigvis gør nærværet ringere.

 

Vi taler dels om passivt nærvær og aktivt nærvær.

 

Det passive nærvær opstår blandt andet ved, at vi er anerkendende og tilgængelige for børnene når de henvender sig til os. At vi tager os tid til at lytte på dem og tager os af deres henvendelse på en respektfuld måde. Det passive nærvær ligger i den stemning vi skaber, med vores stemmer, vores ord, vores handlinger og med vores tilstedeværelse.

 

Det aktive nærvær opstår blandt andet i deltagelse i en leg, eller anden aktivitet, hvor vi er med, fuldt og helt. Det kan være i både voksenstyrede, spontane eller børnestyrede aktiviteter/lege, hvor vi har en mere aktiv rolle. Det aktive nærvær kræver indlevelse, autencitet og ærlig involvering.

 

Der ligger rigtig meget nærvær i de daglige gøremål og aktiviteter og i blot at være til stede og modtagelige for kontakt.

 

Stjernestunder

En Stjernstund kan opstå i mange forskellige situationer og kan dels være en individuel oplevelse eller en oplevelse flere deler sammen.

 

En stjernestund kan både opstå i en spontan leg eller situation, eller den kan være kulminationen på et længere planlagt forløb.

 

Som medarbejdere er det vigtigt at vi vedkender os, at vi i høj grad er med til at sætte rammerne for, at stjernestunder opstår. Dette gælder i forhold til at sætte aktiviteter og lege i gang og guide og understøtte legen, men også at være opmærksomme og give plads, når det er børnene selv, der sætter rammerne.

 

Der er flere ydre rammer, der kan sætte begrænsninger for stjernestundernes mulighed for opståen. Det kan eksempelvis være normeringerne, strukturen eller regler. Disse ydre rammer skal vi til stadighed være bevidste om i vores planlægning og organisering af arbejdet og vi skal søge at begrænse deres indflydelse mest muligt.

 

Vi skal aktivt samle på stjernestunderne sammen med børnene. Vi skal ”gemme” dem, tale om dem, dokumentere dem og bruge dem i fortællingen om Krudthuset.

 

Forældresamarbejde

I Krudthuset vægter vi et ligeværdigt og respektfuldt forældresamarbejde højt.

Det er vigtigt for os at vi er tydelige om, at vores fokus i samarbejdet med forældrene, først og fremmest er barnet og barnets udvikling.

 

Vi vægter anerkendende, ærlig og tydelig kommunikation højt. Vi siger det vi ser – når vi ser det – altid med udgangspunkt i, at støtte barnet bedst muligt i sin udvikling.

 

I forhold til at skabe et godt forældresamarbejde, er det vigtigtfor os  at vi er tydelige omkring vores forventninger til forældrene, samt tydelig ifht. hvad forældrene kan forvente af os.

En sådan forventningsafstemning indledes allerede ved det første besøg i Krudthuset, samt i det materiale vi udleverer og de snakke vi har med forældrene i opstarten.

 

Et godt forældresamarbejde er et fælles ansvar, som vi og forældrene deler ligeligt og det kræver både at vi som institution og medarbejdere er aktivt opsøgende og tilgængelige, men også at forældrene selv kommer til os, når de har brug for en snak, information, et møde eller andet.

 

Pædagogik

I Krudthuset arbejder vi progressivt med det enkelte barn. Det vil sige at vi differentierer krav og forventninger til, ikke blot barnets alder, men i højere grad, til barnets øjeblikkelige udviklingstrin og barnets personlighed. For at kunne gøre dette bedst muligt, kræver det at vi udviser indlevelse og forståelse for det enkelte barns udvikling og kender barnets nærmeste udviklingszone. Denne viden opnår vi ved samvær og nærvær og ved at være oprigtigt interesseret i hvert enkelt barn.

 

Vi arbejder, støtter og guider børnene til, at udvikle sig til sociale og robuste individer. Individer der kan indgå i sociale relationer på flere plan, som kender sig selv, samt kan lægge strategier og komme videre, når de møder modgang.

 

Vi arbejder med en blanding af voksen igangsatte aktiviteter og ”åben plan” med en række ”værksteder”, hvor børnene selv kan vælge aktivitet/leg.

 

For begge metoder gælder det at aktiviteter, temaer m.m. så vidt muligt følger/lægger sig op ad, børnenes interesser.

 

Kommunikation

Kommunikationen i Krudthuset skal være kendetegnet af tydelighed, respekt og anerkendelse.

Vi værdsætter at kommunikationen, både internt og eksternt er præget af glæde, engagement og autencitet, ligesom humor er vigtigt for os.

 

I den daglige kommunikation møder vi  børn, forældre og samarbejdspartnere i en venlig og saglig tone, med respekt for det enkelte menneskes grænser.

 

Ved mere private og alvorlige samtaler, vælger vi at tage snakken eller samtalen i mødelokale eller i lukket rum.

 

Krudthusets kommunikation udadtil varetages af ledelsen og bestyrelsen og skal være af en karakter, der understreger Krudthuset som en institution med en høj faglighed og en tydelig holdning til pædagogisk virksomhed

 

Intern faglig kvalificering

Grundlaget for vores interne samarbejde, er det faglige fællesskab og det fælles mål, at yde vores bedste hver dag.

 

Vi har en grundholdning om, at uenighed i faglige spørgsmål ikke er ”farligt” men i stedet udviklende. Uenighed fører til diskussion, argumentation, refleksion og udvikling. Dermed bliver den en grundlæggende forudsætning for, at vi til stadighed udvikler os fagligt og yder vores bedste.

 

Den enkelte medarbejder har ansvar for og pligt til at indbyde kollegaer til at sparre, samt at tilbyde kollegaer sparring, i faglige spørgsmål. Vi har et fælles ansvar for, at skille konstruktiv kritik fra personlig kritik og for at konstruktiv kritik, nysgerrighed og ”stillen spørgsmålstegn ved”, bliver afleveret og modtaget som en kollegial hjælp til faglig udvikling.